Aktywna turystyka: wycieczki przyrodnicze

„Ucz się nie krzywdzić ludzi ani zwierząt; im bardziej do tego przywykniesz, tym lepiej ci będzie wśród jednych i drugich …".

Poznawanie walorów przyrodniczych regionu jest dedykowane każdemu bez względu na wiek i możliwości fizyczne.  Turystyka przyrodnicza stawia na bezpośredni kontakt z przyrodą, dzięki czemu mamy możliwość podziwiania i czerpania przyjemności z piękna krajobrazu, przebywania w terenach gdzie panuje cisza i spokój.

Województwo Świętokrzyskie, to wymarzone miejsce na wycieczki z elementami przyrodniczymi. W świętokrzyskim jest duża ilość zróżnicowanych obiektów chronionych nie spotykana w innych rejonach naszego kraju:

1. Świętokrzyski Park Narodowy
2. Zespół Parków Krajobrazowych Gór Świętokrzyskich i Ponidzia

 • Chęcińsko – Kielecki Park Krajobrazowy
 • Cisowsko – Orłowiński Park Krajobrazowy
 • Jeleniowski Park Krajobrazowy
 • Sieradowicki Park Krajobrazowy
 • Suchedniowsko – Oblęgorski Park Krajobrazowy
 • Szaniecki Park Krajobrazowy
 • Kozubowski Park Krajobrazowy
 • Nadnidziański Park Krajobrazowy
 • Przedborski park Krajobrazowy (część)

3. Rezerwaty przyrody min. innymi: Chelosiowa Jama, Cisów, Białe Ługi, Góra Zelejowa, Perzowa Góra, Wykus, Góra Miedzianka, Jaskinia Raj, Szczytniak …
4. Pomniki przyrody ożywionej i nieożywionej:

 • Głazy narzutowe
 • Wychodnie skalne
 • Jaskinie
 • Drzewa, grupy drzew, krzewy ( Dąb Bartek k. Zagnańska)

5. Inne formy ochrony przyrody:

 • Natura 2000
 • Leśny Kompleks Promocyjny – Puszcza Świętokrzyska
 • Krajobrazy Góry Radostowej.

Przyrodnicze wędrówki ułatwią nam ścieżki przyrodnicze. Wytyczono je z myślą o turystach chcących poznać przyrodę danego terenu. Ustawione tablice edukacyjne, bezpośrednie informacje przewodnika przybliżą wiadomości o występujących tu drzewach, ptakach, zwierzętach, owadach itd.  Możemy poznać leśne ścieżki edukacyjne Nadleśnictwa Daleszyce, Kielce, Łagów czy Zagnańsk. W ramach działalności Klubów 4H przyrodnicze ścieżki dydaktyczne  wytyczone są w gminach Masłów, Łopuszno, Sitkówka Nowiny.

Poznanie świata roślin i zwierząt, także w niesprzyjających warunkach pogodowych, zapewnią nam muzea, sale edukacyjne i wiejskie ogrody zoologiczne. To tutaj mamy możliwość zobaczyć  jak funkcjonuje azyl dla chorych zwierząt i  wziąć udział w warsztatach przyrodniczych np. w „Ptasim Azylu”.

W granicach administracyjnych Kielc znajdują się cztery rezerwaty przyrody nieożywionej i jeden krajobrazowy. Dlatego Kielce często nazywane są największym muzeum geologicznym pod niebem:

 • Rezerwat Kadzielnia, skalny grzebień zwany „ Skałką Geologów”, zbudowany ze skał dewońskich z licznymi skamieniałościami dawnych żyjątek morskich. Zjawiska krasu powierzchniowego jak i podziemnego ( Podziemna Trasa Turystyczna, Zespół Jaskiń Kadzielnianskich).
 • Rezerwat Wietrznia, wyrobiska kamieniołomów z profilami skał dewońskich (ścieżki edukacyjne Geopark z Galerią Ziemia).
 • Rezerwat Śluchowice, profil geologiczny skał przedstawiający „wzorcowy” przykład sfałdowania skał ( antyklina i synklina ).
 • Rezerwat Biesak – Białogon, kamieniołom częściowo zalany wodą z odsłonięciami skał dolnego kambru i ordowiku.
 • Rezerwat Karczówka, fragmenty lasu otaczający zespół klasztorny oraz pozostałości dawnych robót górnictwa kruszcowego powstałych przy wydobyciu rudy ołowiu.

Coraz bardziej powszechna staje się ekoturystyka. Jej rozwój związany jest ze wzrostem i zrozumieniem dla idei zrównoważonego rozwoju, czyli łączenia działalności turystycznej z ochroną przyrody oraz życiem społeczno-gospodarczym regionu.

„ Zrozumieć, pokochać, chronić” – to główny motyw wycieczek edukacyjnych o charakterze przyrodniczym .  Łatwiej jest zrozumieć , to co poznamy bezpośrednio, będziemy kochać  to co rozumiemy i lepiej  chronimy to co kochamy .

Jeżeli nie poznamy praw rządzących przyrodą , to nie uświadomimy sobie potrzeby jej ochrony , jej znaczenia dla nas samych i nie zachowamy jej dla przyszłych pokoleń .

Posiadam uprawnienia Instruktora Ochrony Przyrody. W ramach działalności PTTK Kielce został założony pierwszy w Polsce Klub Instruktorów Ochrony Przyrody, którego jestem członkiem. Na dzień dzisiejszy skupia on 27 osób z uprawnieniami .

TOP
ZAMÓW WYCIECZKĘ / PRZEWODNIKA
close slider

  Termin przyjazdu:

  Termin wyjazdu:

  Zakres usług: